Numer ogłoszenia: 145770-2015; data zamieszczenia: 2015-06-16

Remont i przebudowa pomieszczeń na III piętrze budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz budowa w obrębie tego piętra instalacji wentylacji mechanicznej Łódź, ul. Legionów 27


Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna):

- Dokumentacja projektowa (część opisowa i graficzna)
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- Przedmiary robót