Numer ogłoszenia: 138539-2016; data zamieszczenia: 2016-07-15


Remont pokoi i przebudowa przylegających do nich łazienek znajdujących się na 1 i 2 piętrze budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi
Łódź, ul. Legionów 27, działka nr 21, obręb S-1


Informacja o wyniku przetargu


Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna):

- Dokumentacja projektowa (część opisowa i graficzna)
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- Przedmiary robót