Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi czynne jest przez cały rok. Dysponujemy 121 miejscami noclegowymi  w budynkach przy ul. Legionów 27 oraz ul. Zamenhofa 13. Recepcja czynna jest 24 godziny na dobę, a nowych gości przyjmujemy do godziny 23:00. Gośćmi Schroniska są przede wszystkim dzieci, młodzież, studenci oraz osoby posiadające legitymacje PTSM, a także w miarę posiadania wolnych miejsc pozostałe osoby.

Regulamin
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi

  § 1

Zadania i nazwa

 

1. Zadaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest  upowszechnienie wśród dzieci
i młodzieży turystyki i krajoznawstwa jako aktywnych form wypoczynku, prowadzenie poradnictwa, przekazywanie informacji turystycznej, zapewnienie tanich miejsc noclegowych oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania.

2. Nazwa schroniska:  Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi – zwane w dalszej części regulaminu „schroniskiem”.

3. Siedziba schroniska: 91-069 Łódź, ul. Legionów 27

 § 2

Postanowienie ogólne

1. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi.

2. Realizacja regulaminu powinna przyczynić się do stworzenia życzliwej atmosfery, wzajemnego zrozumienia i poszanowania.

3. Każda osoba, która chce korzystać ze schroniska zobowiązana jest do zapoznania się
i przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

 § 3

Osoby uprawnione do korzystania ze schroniska

1. Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (PTSM), jak również obcokrajowcom należących do Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych (IYHF).
2. Z noclegu w schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby
pod warunkiem przestrzegania regulaminu.
3. Osoby zameldowane na terenie miasta Łodzi oraz nieposiadające dokumentu tożsamości nie będą przyjmowane do schroniska.
4. W razie ograniczonej liczby miejsc, pierwszeństwo do zakwaterowania w schronisku, mają osoby wymienione w pkt. 1.
5. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać
ze schroniska.

 

 

§ 4

Organizacja schroniska.

 

1. Organem prowadzącym schronisko jest Miasto Łódź.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.
3. Schronisko jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą.
4. Osobą kierującą schroniskiem jest dyrektor.
5. Schronisko prowadzi swoją działalność w dwóch budynkach w Łodzi w siedzibie głównej: przy ul. Legionów 27 oraz przy ul. Ludwika Zamenhofa 13.
6. Schronisko jest placówką całoroczną.
7. Recepcja schroniska jest czynna 24 h na dobę.
8. Schronisko dysponuje 121 miejscami noclegowymi.
9. Miejsca noclegowe wynajmowane są na doby.

10.W pokoju wieloosobowym łóżka wynajmowane są osobom tej samej płci. Odstępstwo
od tej zasady można zastosować wówczas, gdy zamawiający wynajmuje cały pokój.


§ 5

System rezerwacji miejsc noclegowych w schronisku.

1. Zamówienia są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dla grup młodzieży i nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych.
2. Rezerwacje grupowe:

2.1.   Przyjmowane są w formie pisemnej (przekazane e-mail, faksem, osobiście)
wg kolejności zgłoszeń, nawet z rocznym wyprzedzeniem.

2.2.   Zamówienie powinno zawierać:

- nazwę i adres szkoły organizatora,
- liczbę, wiek i płeć uczestników,
- imię i nazwisko kierownika grupy, telefon kontaktowy,
- czas pobytu w schronisku,

- dzień i godzinę przybycia grupy,

- dane do wystawienia faktury VAT,

- dodatkowo zamawiane usługi – usługi przewodnickie.

2.3.   Zamawiający otrzymuje od schroniska potwierdzenie rezerwacji wraz z umową, która zawiera kalkulację kosztów, określenie wysokości zaliczki (do 40% kosztów pobytu) oraz datę, do której powinna zostać wpłacona.

2.4.   Zamówienie jest ważne po wpłaceniu na konto schroniska ustalonej zaliczki
i odesłaniu podpisanej umowy nie później niż miesiąc przed planowanym pobytem.

2.5.   Zwrot zaliczki może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach losowych,
po pisemnym anulowaniu zamówienia nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed planowanym terminem pobytu oraz akceptacją dyrektora.

2.6.   W razie niewpłacenia w wyznaczonym terminie ustalonej zaliczki i nieodesłania podpisanej umowy rezerwacja jest anulowana.

2.7.   Zamówienia usług dodatkowych (wycieczek oraz zajęć edukacyjnych) są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń.

3. Rezerwacje indywidualne:

3.1.1        Przyjmowane są telefonicznie lub w formie pisemnej (przekazane e-mail, faksem, osobiście) wg kolejności zgłoszeń na 30 dni przed planowanym terminem pobytu,

3.1.2        Wymagają potwierdzenia telefonicznego lub pisemnego (przekazane e-mail, faksem) na 48 godzin przed przyjazdem.

3.1.3        W razie niepotwierdzenia przybycia rezerwacja jest anulowana.

3.2.1    Przyjmowane z wyprzedzeniem dłuższym niż 30 dni wymagają formy pisemnej.

3.2.2   Zamówienie powinno zawierać:

- imię i nazwisko,

- telefon kontaktowy,

- termin pobytu,

- ilość miejsc,

- rodzaj pokoju,

- dane do faktury VAT,

3.2.3 Zamówienie wymaga potwierdzenia przyjęcia rezerwacji przez pracownika schroniska, który jednocześnie wyznacza termin i wysokość zaliczki.

3.2.4  W razie niewpłacenia w wyznaczonym terminie ustalonej zaliczki rezerwacja jest anulowana.

4. Osoby indywidualne mogą być przyjmowane bezpośrednio, bez konieczności rezerwacji, jeżeli schronisko dysponuje wolnymi miejscami.

 

§ 6

Zakwaterowanie

1. Doba w schronisku trwa od godz. 16:00 do 10:00 następnego dnia.
2. Przyjmowanie osób do schroniska odbywa się od 16:00 do 23:00 każdego dnia.
3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wcześniejszego przyjęcia tj. przed godz. 16:00, jak również po godz. 23:00 po uprzednim uzgodnieniu z recepcją (np. spektakle teatralne, koncerty itp.)
4. Późniejsze przybycie do schroniska nie zwalnia z obowiązku zachowania ciszy.
5. Osoby zgłaszające się na nocleg podlegają  rejestracji:

5.1 Przedstawiciel grupy zorganizowanej okazuje dowód tożsamości oraz listę   uczestników, zawierającą dane osobowe oraz termin pobytu.

5.2 Osoby indywidualne wypełniają Kartę Pobytu podając w niej czas pobytu, dane osobowe (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zameldowania, seria i nr dowodu potwierdzającego tożsamość), okazują dowód osobisty, paszport, aktualną legitymację szkolną oraz potwierdzają, że zapoznali się z regulaminem.

6. Po zameldowaniu osoba wnosi opłatę za nocleg wg obowiązującego cennika ustalonego przez organ prowadzący schronisko i otrzymuje klucz do pokoju, pościel, ręcznik.
7. Osoby uprawnione do zniżek zobowiązane są do okazania dokumentów tj. legitymacji szkolnej, studenckiej, Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych lub Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych.
Schronisko wydaje dowody wpłaty, w tym faktury VAT za wszystkie świadczone usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Dzieci i młodzież płci męskiej i żeńskiej kwaterowane są w osobnych pomieszczeniach.
9. Młodzież w schronisku nie może przebywać bez opieki.

10. Opiekunowie grupy zobowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym przypadku grupa nie może zostać przyjęta.

 § 7

Wykwaterowanie

1. Nocujący mają obowiązek opuścić  pokój do godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu.
2. Osoba, która chce przedłużyć pobyt musi ten fakt zgłosić najpóźniej do godziny  10:00 ostatniej opłaconej doby.  Schronisko uwzględni prośbę w miarę posiadanych możliwości.
4. Pracownik schroniska ma prawo nałożyć dodatkową opłatę osobie, która nie opuściła pokoju  do godziny 10:00 ostatniego dnia pobytu.
Przy zwalnianiu miejsca noclegowego w pokoju należy dokonać następujących czynności:
4.1 Zgłosić ten fakt w recepcji.

4.2    Zdać pościel i inne pobrane rzeczy z recepcji.

4.3    Postawić wyposażenie w stanie niepogorszonym.

4.4    Zamknąć drzwi pokoju i zdać klucz do recepcji (zasada ta obowiązuje wówczas, gdy dana osoba opuszcza pokój jako ostatnia).

5. Kierownik grupy ma obowiązek dopilnowania, aby zostały zwrócone wszystkie rzeczy wypożyczone z recepcji przez grupę.
6. Pracownik schroniska sprawdza, czy wszystkie obowiązki związane z wymeldowaniem zostały wypełnione.
7. Osoby opuszczające pokój mogą zostawić bagaż w przechowalni Schroniska do godz. 22:00 tego samego dnia.

 
§ 8

Odpowiedzialność schroniska za przedmioty wartościowe oraz pieniądze.

1. Osoby przebywające w schronisku są zobowiązane do zabezpieczenia przedmiotów wartościowych, w tym pieniędzy.
2. W Schronisku istnieje możliwość zdeponowania przedmiotów wartościowych w recepcji.
3. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz pieniądze wnoszone do schroniska przez osoby korzystające ze schroniska, jeżeli nie zostały zdeponowane.
4. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę samochodu  lub innego pojazdu należącego do osoby korzystającej z noclegu.§ 9

Prawa osób przebywających w schronisku.

1. Dzieci i młodzież oraz turyści indywidualni mogą korzystać z pobytu w placówce
po spełnieniu wszystkich kryteriów określonych w § 4 i 5. 

2. Osoby przebywające w schronisku mają prawo do nieodpłatnego korzystania z:

     - jadalni,  kuchni, świetlicy, ogrodu, pralni, przechowalni bagażu,

- Wi-Fi,

- informatorów turystycznych, map, folderów, gier edukacyjnych,

3. Klucze do ww. pomieszczeń wydawane są w recepcji.§ 10

Obowiązki osób przebywających w schronisku


1. Osoby przebywające w schronisku zobowiązane są do :

- zapoznania się z regulaminem schroniska i jego przestrzegania.

- powleczenia pościeli,

- pozostawienia kluczy w recepcji w przypadku opuszczenia pokoju,

- przestrzegania ciszy nocnej  tj. od godziny 22°° do 6°°,

- zgłaszania w recepcji wszelkich zniszczeń i uszkodzeń przedmiotów stanowiących
       własność schroniska.

2. W przypadku celowego zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów schroniska obciążony może zostać: organizator pobytu, kierownik grupy lub osoba korzystająca z pobytu.

3. W schronisku obowiązuje przyzwoity i odpowiedni do miejsca przebywania ubiór, spokój
i kulturalny sposób zachowania się.

4. W schronisku zabrania się: 

   -  uprawiania gier hazardowych, 

   -  sprzedaży, podawania i spożywania alkoholi, 

    - sprzedaży, podawania i spożywania środków odurzających (narkotyków), 
- palenia tytoniu,
- wprowadzania zwierząt bez zgody dyrektora.

5. Gości schroniska zobowiązuje się do dbania o mienie schroniska, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz  przepisów ppoż. 

6. Goście zobowiązani są do oszczędnego używania wody i energii elektrycznej. 

7. W schronisku obowiązuje zakaz posiadania i wnoszenia przedmiotów uznawanych
za niebezpieczne i stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia.§ 11

Postępowanie w przypadku naruszenia regulaminu schroniska i praw osób
przebywających w schronisku.

 

1. Schronisko ma prawo odmówić przyjęcia osoby, która w przeszłości dokonała rezerwacji
i nie zgłosiła się na nocleg lub która podczas poprzedniego pobytu w znaczny sposób naruszyła Regulamin albo w inny sposób zakłóciła spokój.
2. W przypadku nieodpowiedniego zachowania, braku chęci do zastosowania się do zasad Regulaminu lub jego rażące naruszenie, Schronisko może odmówić dalszego świadczenia usług takiej osobie.
3. Jeśli naruszenie Regulaminu skutkowało uszkodzeniem, zniszczeniem, zagubieniem własności Schroniska, zachodzi wówczas obowiązek naprawienia szkody lub wniesienia opłaty rekompensacyjnej, w wysokości określonej przez dyrektora schroniska.
4. Ze względów bezpieczeństwa we wszystkich pomieszczeniach w Schronisku zainstalowany jest system sygnalizacji pożaru. Nieuzasadnione jego uruchomienie przez osoby  przebywające w obiekcie może skutkować nałożeniem sankcji finansowych.
5. Osoby przebywające w schronisku mogą wszelkie uwagi wpisywać do książki życzeń
i zażaleń (w recepcji), w szczególnie uzasadnionych przypadkach mają prawo złożenia skargi do organu prowadzącego schronisko za pośrednictwem dyrektora schroniska.
6. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania się, Dyrektor schroniska lub wyznaczony przez niego pracownik, jest upoważniony do usunięcia korzystającego z pobytu w schronisku.§ 12

Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nie ujętych w Regulaminie, a dotyczących toku życia w placówce, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystający są zobowiązani stosować się do wskazań Dyrektora lub upoważnionego przez niego pracownika placówki.
2. Regulamin został opracowany na podstawie Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi oraz Statutu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.