Majątek trwały Szkolnego Schroniska Młodzieżowego według bilansu na 31 grudnia 2017:
  •   budynki i budowle - 5.504.763,62
  •   urządzenia techniczne i maszyny - 28.033,85
  •   środki transportu - 8.687,64
  •   inne środki trwałe - 26.620,00
  •   wyposażenie - 1.182.040,23
  •   wartości niematerialne i prawne - 18.870.99

ogółem -6.769.016,33