Majątek trwały Szkolnego Schroniska Młodzieżowego według bilansu na 31 grudnia 2020:

 

  •   grunty 1 990 000,00
  •   budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- 5 207 873,04
  •   urządzenia techniczne i maszyny - 17 413,11
  •   środki transportu - 43 640,54
  •   inne środki trwałe - 376,81
  •   wyposażenie - 1 469 246,95
  •   wartości niematerialne i prawne - 24 966,70


ogółem: 8 753 517,15