Numer ogłoszenia: 621260-N-2018 z dnia 2018-09-25.

II etap remontu pokoi sypialnych w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi przy ulicy Zamenhofa 13 oraz remontu trzech pokoi administracyjnych w budynku Schroniska przy ul. Legionów 27 w Łodzi. Dotyczy budynków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego: przy ul. Zamenhofa 13 oraz przy ul. Legionów 27


Informacja dla wykonawców (z dn.16.10.2018)

 

Informacja dla wykonawców

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna):

- Dokumentacja projektowa (część opisowa i graficzna)
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- Przedmiary robót