Majątek trwały Szkolnego Schroniska Młodzieżowego według bilansu na 31 grudnia 2022:

 

  •   grunty 4 347 087,13
  •   budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- 4 763 257,13
  •   urządzenia techniczne i maszyny - 11 081,07
  •   środki transportu - 6031,14
  •   inne środki trwałe - 0,00
  •   wyposażenie (013) -1 607 651,33
  •   środki trwałe w budowie – 22567,55  
  •   wartości niematerialne i prawne (020) - 24 966,70


ogółem: 9 150 024,02